Yargıtay 17. Hukuk Dairesi – 2016/3265 E.

boşanma davası ve edinilmiş mallara katkı payı davası durumda davanın BK. 19. maddesi uyarınca açılan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava olmadığından davada icra takibi ve aciz vesikası ibrazı zorunlu değildir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ – 2018/2743 E.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/2743KARAR NO: 2019/849TARİH: 04/02/2019İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi ÖZET: Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi…

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2018/297

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/297KARAR NO: 2018/4514TARİH: 25.04.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi YARGITAY İLAMI ÖZET: Olayda hiç bir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması nedeniyle rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair … Bölge Adliye…