T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Davacı çocuk kaza tarihinde 13 yaşında olup, kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu olamayacağından bu yönden mahrum kalınan bir kazanç talebinin reddi gerekir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi-2020/2063

Tek taraflı ölümlü trafik kazasından doğan tazminattan, sürücü tam kusurlu olsa dahi, destekten yoksun kalan davacı zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan sigorta şirketi zarardan/tazminattan sorumludur.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi – 2015/27517 E.

İşlevi itibariyle cep telefonu, bilgisayar niteliğindedir ve üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK Md. 134 uyarınca hakim kararı alınması gerekir. Karar alınmadan yapılan arama ve inceleme kanuna aykırıdır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi – 2016/3265 E.

boşanma davası ve edinilmiş mallara katkı payı davası durumda davanın BK. 19. maddesi uyarınca açılan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava olmadığından davada icra takibi ve aciz vesikası ibrazı zorunlu değildir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ – 2018/2743 E.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/2743KARAR NO: 2019/849TARİH: 04/02/2019İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi ÖZET: Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi…