T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İzlendiğine dair bilgilendirilmeyen işçinin gizlice izlenmesi neticesinde elde edilen verileri iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal ettiğini açıkça ortaya koysa dahi hukuka aykırı delil olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin ücreti yalnızca işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi değişikliğe rıza gösterdiği anlamına gelmez.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması “yasak çalışma” kapsamında değerlendirileceğinden bu durum davacıya haklı fesih imkanı tanır

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği “beceriksiz” ve “cehalet abidesi” şeklideki sözleri işveren açısından geçerli bir fesih sebebi teşkil eder.

T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

ÖZET: Mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda, kesin ve mutlak bir ispat şartı aranmamalıdır. İşçinin, kendisine işyerinde mobbing uyguladığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi yeterlidir.

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2019/6528 E.

Belirsiz alacak davasında bozmadan sonra “talep arttırım dilekçesi” ile talep sonucu artırılabilir. Hukuki niteliği itibariyle talep arttırım işlemi ıslah değildir.