T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü kiracıya aittir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Özet: Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre, savcılıkta, haciz sırasında ya da polis önünde yapılan ikrar, mahkeme dışı ikrar olup; bir belge ile ispat edilebilirse kesin delil hükmünde olacağı ve ikrarda bulunanı bağlayacağı açıktır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Özet: Yanlışlıkla araca dizel yerine benzin konulması nedeniyle araçta oluşan hasardan hem akaryakıt istasyonu hem de hizmet sağlayan şirket sorumlu tutulur.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – 2020/8247 E.

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun uyarınca HMK Md. 117 de yapılan değişiklik sonucu Yargıtayın bozma kararından veya BAM’nın kaldırma kararından sonra ıslah yapılması mümkündür.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/5571 E.

Evi terk eden, ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babası hastalığında dahi ziyaretine gelmeyen evlat, vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabilir.

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ-2020/3845

Davanın reddine karar verilip, davalı taraf lehine vekalete hükmedildikten sonra, davanın tarafı olmayıp ihbar olunan sıfatıyla davada yer alan sigorta şirketi yararına vekalete karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.