YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ-2020/3845

Davanın reddine karar verilip, davalı taraf lehine vekalete hükmedildikten sonra, davanın tarafı olmayıp ihbar olunan sıfatıyla davada yer alan sigorta şirketi yararına vekalete karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7488 E.

Kaçak su kullanımından kaynaklanan itirazın iptalinde taraflar arasındaki ihtilafın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu dosya kapsamıyla sabit olduğundan uyuşmazlığa konu dava ticari dava niteliğinde olduğundan Asliye Ticaret Mahkemelerince görülerek karara bağlanması gerekir.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2016/20654 E.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2016/20654 KARAR NO : 2018/10592 TARİH: 25/10/2018 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tanıma ve tenfiz davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2010/8387 E.

Eski Yöneticinin Yapmış Olduğu Harcamaları Rücuen Yeni Yönetimden Tahsili Talebi – Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmeler Sebebiyle Yapmış Olduğu Harcamalar Yönünden Bulunduğunun Gözetileceği