T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşa oturum gününün davalıya tebliği çıkartılması mahkemenin görevidir. Bu konularda davacı tarafa süre veya kesin süre verilemez.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Kıymetli eşyalar (pırlanta, yüzük, küpe vb.) doğrudan doğruya icra dairesi tarafından el konulmadıkça, haczedilmiş sayılmazlar. Başka bir deyişle, bunlara icra dairesi tarafından el konulması haczin geçerlilik koşuludur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Davacı vekilince istinaf süresi içinde ikinci bir dilekçe ile ilk dilekçede ileri sürmediği vakıa hakkında istinaf talebinde bulunmasında yasal bir engel olmadığından, sunulan ek istinaf dilekçesinin kabulü gerekir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Özet: İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir.