T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşe iade davası sırasında işçinin işe davet edilmesi feshin geçersiz olduğunun kabulü anlamındadır. Feshin geçersizliğine ve işe iadenin sonuçlarına karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Islahta sadece miktarın artırılması yeterlidir. Dava dilekçesindeki faiz istemi ıslahı da kapsayacağından, ıslah dilekçesinde faiz talebi olmadığı gerekçesi ile ıslah ile artırılan alacak miktarlarının faizsiz olarak hüküm altına alınması hatalıdır.

T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması haklı fesih nedenidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşyeri dışında işlenen suç nedeniyle mahkumiyet sonucu oluşan devamsızlık işçi açısından zorlayıcı sebep olup, işverenin iş akdini feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçi tarafından işverene gönderilen açık ve kesin beyanlar içeren ihtarname işçiyi bağlar. İşçi, dava aşamasında bu beyanların aksini iddia edemez.