Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2284 E.

Önceki kararın gerekçesi kusur yönünden değiştirildiğinden direnme kararı niteliğinde değil, yeni hüküm niteliğindedir ve Yeni gerekçeye dayalı bu kararı temyizen inceleme görevi Özel Daireye aittir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/12-347 E.

Haciz yapılmasına ilişkin alacaklı vekilinin isteminin yerine getirilmesi konusunda icra memurunun takdir yetkisi 2004 s.k. md. 82 kapsamında malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olup icra memurunun bunun dışında haczi istenen menkullerin üçüncü kişiye ait olduğu gerekçesiyle haciz talebini reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/19-947 E.

Sıfır aracın parçalarının değiştirilmesi ve motorun parçaları sökülmesi-takılması “gizli ayıp” niteliğinde olduğundan, aracın yenisiyle değiştirilmesi gereklidir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/1598 E.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-1040

Bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik, saat, küpe ve yüzük gibi takılar, ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir. Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-2613 E.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar,