Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/14206 E.

Avukat tarafından haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırılması, kötüniyetli olup haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir.