Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/527 E.

Davacı tarafından davalıya gönderilen havalede herhangi bir açıklama bulunmamakta olup davacının davalı tarafa yapılan dava konusu havalenin borç olarak gönderildiğini kanıtlayamadığı gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekir.