Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2019/6528 E.

Belirsiz alacak davasında bozmadan sonra “talep arttırım dilekçesi” ile talep sonucu artırılabilir. Hukuki niteliği itibariyle talep arttırım işlemi ıslah değildir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/7595 E.

Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK’nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar belirsiz alacak davası niteliğinde olmayıp nispi harca tâbi davalardandır.