1

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/22086 E.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/22086
KARAR NO: 2017/13737
TARİH: 7.11.2017

ÖZET : Takip dayanağı bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ticaret kanununun ilgili düzenlemesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda, borçlunun, bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR :

1-) Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerle kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-) Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde borçlunun yasal süresi içerisinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı senedin boş olarak teminat amacıyla imzalanıp alacaklıya verildiğini, ancak anlaşmaya aykırı doldurulduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, istemin kabulüyle takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine dayanak yapılan senedin, teminat amacıyla verildiği, anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiaları, İİK’nun 169 ve 169a maddeleri uyarınca borca itiraza ilişkindir.

Takip dayanağı bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 680. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda, borçlunun, bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.

Somut olayda, borçlunun icra mahkemesine başvurusu borca itiraz niteliğinde olup, borçlu tarafından senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası yazılı belge ile kanıtlanamamıştır.

O halde mahkemece, borca itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.