Yargıtay 13. Hukuk Dairesi – 2016/23688 E.

Davalının evli oldukları dönemde ve boşanma süresinde müşterek hesaplarında bulunan parayı çekmesi neticesinde çekilen paranın yarısı davalıdan tahsil edilir. Davacı, ıslah dilekçesi ile açıkçaalacağının Dolar ve Avro üzerinden tahsilini talep ettiği halde, mahkemece emredici nitelikteki anılan yasa maddesi hükmüne aykırı olarak, Türk Lirası üzerinden hüküm kurulması bozmayı gerektirir.