Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/9275 E.

Her iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunması sebebiyle dosyaların birleştirilmesine karar verilmesi gerekirken davaların farklı hukuki sebeple açıldığından bahisle birleştirme talebinin reddi isabetsizdir.