Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/10053 E.

yasalarda işçi emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır.Hal böyle olunca, borçlunun ileride doğması muhtemel emekli ikramiyesinin tamamı haczedilebilecektir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/6156 E.

4857 Sayılı Kanun’un 32. maddesinde ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nemada ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur.