Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/13159 E.

İş akdinin yazılı bir fesih bildirimi olmaksızın işçinin iş yerini terk etmek suretiyle sona erdiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibarı ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatına hükmolunmuştur.