Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/18977

Senedin, imzalı boş bir belgenin doldurulması sonucu elde edildiği hususu, İİK. nun 68/a maddesine göre ve şekli inceleme yapan icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği gibi, değerlendirme konusu da yapılamaz. Bu yöndeki iddia yargılamayı gerektirip, ancak genel mahkemede açılacak bir davada ileri sürülebilir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ – 2018/2743 E.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/2743KARAR NO: 2019/849TARİH: 04/02/2019İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi ÖZET: Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi…