T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması haklı fesih nedenidir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması “yasak çalışma” kapsamında değerlendirileceğinden bu durum davacıya haklı fesih imkanı tanır

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği “beceriksiz” ve “cehalet abidesi” şeklideki sözleri işveren açısından geçerli bir fesih sebebi teşkil eder.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Kişinin işyerinde amir konumunda olması, işçiye “Lan oğlum o elini cebinden çıkar” diyerek küçültücü ve tahrik edici sözler kullanma hakkı vermez.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/1598 E.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/3313

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/3313KARAR NO: 2018/23250TARİH: 17/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi ÖZET: İşyeri kayıtlarına göre davacı işçinin, arkadaşlık teklif ettiği ve hoşlandığını belirttiği kadın işçinin evli olduğunu bilebilecek durumda olup, davacının işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe…