Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/1598 E.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/3313

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/3313KARAR NO: 2018/23250TARİH: 17/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi ÖZET: İşyeri kayıtlarına göre davacı işçinin, arkadaşlık teklif ettiği ve hoşlandığını belirttiği kadın işçinin evli olduğunu bilebilecek durumda olup, davacının işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe…