YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ – 2016/13770 E.

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/13770KARAR NO: 2018/10137TARİH: 04/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, feri müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2013/24243 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/24243KARAR NO: 2014/170TARİH: 14.1.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm…