Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/2637 E.

Davalının davacıya ödeyeceği kısmın tarafların iradelerine aykırı olarak maddi hata nedeni ile eksik olarak hükme geçirilmesi sebebiyle mahkemece davalının tavzih talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi bozma sebebidir.