T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Davacı vekilince istinaf süresi içinde ikinci bir dilekçe ile ilk dilekçede ileri sürmediği vakıa hakkında istinaf talebinde bulunmasında yasal bir engel olmadığından, sunulan ek istinaf dilekçesinin kabulü gerekir.