T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE 2016/11722 E.

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE ESAS NO: 2016/11722KARAR NO: 2018/7758 TARİH: 19.12.2018 DANIŞTAY İLAMI Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı – ANKARA Davanın Özeti : 19/10/2016 günlü, 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/10/2016 günlü, 639 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararının; uluslararası sözleşmelere, Anayasaya, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını…