T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanununu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ – 2016/15600 E.

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/15600KARAR NO: 2019/441TARİH: 05/02/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmelidir. Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 13/10/2014…