T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yetki belgesi vekaletname hükmünde olup, yetki belgeli avukat kusuruyla verdiği zarardan asile karşı diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.