T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Faturanın tek başına alacağın varlığına delil olmayacağına ve dosyaya ibraz edilen faturalar malın teslim edildiğini…

T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Senette ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşe iade davası sırasında işçinin işe davet edilmesi feshin geçersiz olduğunun kabulü anlamındadır. Feshin geçersizliğine…

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Düzenleme (keşide) yerinin kısaltma olarak yazılmış olması tek başına çeki çek olmaktan çıkaracak bir eksiklik…

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Takibe konu senet üzerinde düzenleyen olarak yer alan keşidecinin imzasının bulunmadığı açık olması sebebiyle aval…

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Takip dayanağı bono metinlerinde vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların muacceliyet kesbedeceği yönünde kayıt bulunması bu…

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi

"U Dönüşü Yapılmaz" tabelasına rağmen, dönüş yapan ve kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksit…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Eşlerden birine miras olarak kalan para, ortak hesaba yatırılmış olsa dahi kişisel mal niteliğindedir. Boşanma…

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İzlendiğine dair bilgilendirilmeyen işçinin gizlice izlenmesi neticesinde elde edilen verileri iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal…

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Kadının aşırı kıskançlığı erkeğin güven sarsıcı davranışlarından kaynaklanıyorsa kıskançlık kadına kusur olarak yüklenemez.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi

İş kazasının kaçınılmazlıktan kaynaklanması hâlinde sorumluluğun işçi ve işveren arasında % 50'şer oranında paylaştırılması uygun…

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanununu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası…

T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi

Sahibinden izinsiz alınan (çalınmış) ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemez.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşa oturum gününün davalıya…

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma zorunluluğu çocuğun ergin olmasıyla kendiliğinden…

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Evli sanığın duygusal ilişki yaşadığı 14 yaşındaki mağduru rızasıyla 20 gün alıkoyması; küçüğün kanuna, genel…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Islahta sadece miktarın artırılması yeterlidir. Dava dilekçesindeki faiz istemi ıslahı da kapsayacağından, ıslah dilekçesinde faiz…

T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması haklı fesih nedenidir.

T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Sanığın, katılana gönderdiği "Hahaha salak" şeklindeki mesaj; muhatabın onur,şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan…

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin ücreti yalnızca işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya…

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması "yasak çalışma" kapsamında değerlendirileceğinden bu durum davacıya haklı fesih…

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği "beceriksiz" ve "cehalet abidesi" şeklideki sözleri işveren…

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Kıymetli eşyalar (pırlanta, yüzük, küpe vb.) doğrudan doğruya icra dairesi tarafından el konulmadıkça, haczedilmiş sayılmazlar.…

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, İcra Müdürünün sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve…

T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Sanığın hazırlık aşamasında müdafi hazır olmaksızın alınan savunmasının kovuşturma aşamasında doğrulanmaması nedeni ile yüklenen suçun…

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Bakımı zamanında yaptırılmayan asansörün düşmesi sonucu üç kişinin yaralandığı olay sonrası apartman yöneticisi ile asansör…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşyeri dışında işlenen suç nedeniyle mahkumiyet sonucu oluşan devamsızlık işçi açısından zorlayıcı sebep olup, işverenin…

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan 1.29 promil alkollü sürücüye hasar tazminatının kasko şirketi tarafından ödenmesi…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçi tarafından işverene gönderilen açık ve kesin beyanlar içeren ihtarname işçiyi bağlar. İşçi, dava aşamasında…

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Davacı tanığın, davacı iş yerine geldiğinde davacının bacağında morluk gördüğünü ve davacının kendisine "Kocam yaptı"…

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Malik tarafından vekilin bir taşınmaz satışında dilediği bedelle herhangi bir kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili…

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Özet: Sanık şaka yapmak amacıyla silah gösterdiğini belirtse de, sanığın objektif olarak korkutmaya elverişli silahı…

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Fiziksel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için dövme eylemine ilişkin verilen beraat…

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Evlilik birliği, eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde, eşlerden…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan " Alınan kaparo iade edilemez." şeklindeki hüküm haksız…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece…

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Özet: İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet…

T.C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Özet: İcra dosyasında işlem yapmaması için ölümle tehdit edilen avukatın borçluyu dövmesi nedeniyle Adalet Bakanlığı…

T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi

Eser sözleşmesinde yüklenici sonucu garanti etmektedir. Bu sebeple estetik ameliyatında doktor, hastanın istemiş olduğu sonucu…

T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi

PDF olarak KaydetYazdırEsas No:2016/376Karar No:2016/20120Tarih:22/06/2016 Özet: Otomobildeki cam filmi görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanamaz. “İçtihat…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sicil notunu haksız yere olumsuz verilmesi nedeniyle manen zarar gören işçinin manevi tazminat talebinin…

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

PDF olarak KaydetYazdırEsas No:2014/2-889Karar No:2015/2011Tarih:30/09/2015 Özet: Sebep önemli olmaksızın davacı evlilik birliği içinde sadece kızlık…

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

PDF olarak KaydetYazdırEsas No:2019/9751Karar No:2018/1095Tarih:25/01/2018 Özet: Eşinden ayrı yaşamak durumunda olan kadının başka bir yerde…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Özet: Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre, savcılıkta, haciz sırasında ya da polis önünde yapılan ikrar, mahkeme…

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

İdare mahkemesi ilamlarındaki yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Banka tarafından kredi borcunun kapatıldığının bildirilmesi durumunda, menfaati kalmayan bankanın davaya muvafakatinin aranmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Özet: Sevgili iken sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğrafların sevgililik bittikten sonra talep halinde kaldırılmaması, verileri…

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

İcra takibi borçlularından her birinin kıymet taktiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın kıymet taktirine itiraz…

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Özet: Kasten öldürmenin nitelikli halinin uygulanabilmesi için öldürme kararı ile tasarlama arasında makul sürenin geçmesi…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı halinde, ikisi aleyhine birlikte arabulucuya başvurulmadığı sürece dava şartının…

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Evli olan sevgilisinin evine giden kişi konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlemiş olur. Sevgilisinin evine girmesine…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Özet: Yanlışlıkla araca dizel yerine benzin konulması nedeniyle araçta oluşan hasardan hem akaryakıt istasyonu hem…

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi suretiyle ihbar tazminatı…